Podporte nás

Aj Vaše 2% nám pomôžu dosiahnuť naše sny a prekonať tieto náročné časy!

Milí priaznivci a priatelia tanečnej školy elledanse,

radi by sme vás touto cestou poprosili, aby ste na nás mysleli pri podávaní daňového priznania za rok 2022 a poukázali nám vaše 2% / resp. 3% z dane.

Aj vďaka Vašej pomoci budeme môcť pokračovať v našej práci, v napĺňaní našich tajných snov a túžob i napriek týmto ťažkým časom, v ktorých teraz žijeme.

Prostredníctvom získaných finančných prostriedkov budeme môcť pokračovať v našich divadelných i tanečných aktivitách, vytvárať nové choreografie, zabezpečovať nové kostýmy, organizovať tábory, workshopy i sústredenia.

Za Vašu ochotu a štedrosť Vám vopred ďakujeme,

kolektív tanečníkov a pedagógov elledanse

 

Ako poukázať 2% z dane:

Ak fyzická alebo právnická osoba spĺňa podmienky na poukázanie podielu zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % , môže poukázať podiel zaplatenej dane .

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE AK STE ZAMESTNANEC 

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ na samostatnom tlačive, ktoré má štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (ďalej len „vyhlásenie“).

15.2.2023 – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Po uhradení dane zamestnávateľom, zamestnanec požiada o Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré slúži ako základ na výpočet 2%. Zamestnanec vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

30.4.2023 – zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplateni dane spolu s Vyhlasenim

Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE AK STE FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2022 vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2023. Nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v utorok dňa 2.5.2023. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2022 označené V2Pv18_P (zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.4.2023)
  2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z podaného vyhlásenia za rok 2022 na účet prijímateľa do 31. júla 2023.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

O uvedenej skutočnosti vám nezisková organizácia vydá potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a to priložíte k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane alebo Daňovému priznaniu.

 

POSTUP NA POUKÁZANIE 1% / resp. 2%  Z DANE AK STE  PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1%/ resp. 2%  z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 1%/ resp. 2%.

Právnická osoba má možnosť vybrať si až troch prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €

V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) treba podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a zaplatiť daňovú povinnosť.

  • Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov: elledanse
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Ďumbierska 13585/3D, 831 01 Bratislava -Nové Mesto
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 37928929

 

Kompletné údaje :

elledanse

Adresa: Ďumbierska 13585/3D, 831 01 Bratislava -Nové Mesto

IČO: 37928929

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6411000000002625078245 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)